GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN NGHIỆP
(CIO – Chief Information Officer)

Decorative-Line-Black-PNG-Pic
Giới thiệu chương trình

Giám đốc Thông tin (CIO) hoặc Giám đốc CNTT (IT) là một chức vụ thường được trao cho các nhà quản lý cấp cao nhất trong một doanh nghiệp chịu trách nhiệm về công nghệ thông tin và các hệ thống máy tính hỗ trợ các mục tiêu doanh nghiệp.

Đầu tiên và quan trọng nhất, CIO phải hoàn thành vai trò của nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Bên cạnh chuyên môn IT họ còn phải nắm rõ mô hình quản trị kinh doanh của tổ chức. Họ đưa ra các quyết định hành pháp liên quan đến những mảng như: Mua sắm thiết bị CNTT từ các nhà cung cấp hoặc thiết kế ra các hệ thống mới. Lên các kế hoạch bao gồm việc xây dựng chính sách và đảm bảo thực thi và tuân thủ, lập định hướng chiến lược, lập ngân sách, tìm kiếm đánh giá và chọn lựa đối tác hay nhà cung cấp, tổ chức triển khai dự án, thuê mướn hoặc đào tạo nguồn lực IT.
Ngoài ra, CIO còn có nhiệm vụ quan trọng trong việc tính toán làm thế nào để gia tăng lợi nhuận kinh doanh thông qua việc sử dụng các hệ thống Công Nghệ Thông Tin thích hợp, cũng như vai trò quan trọng trong việc cắt giảm chi tiêu và hạn chế thiệt hại bằng cách thiết lập các biện pháp kiểm soát và lập kế hoạch phòng tránh các thảm hoạ có thể xảy ra.

Khoá học “Giám Đốc Công Nghệ Thông tin – CIO” của viện Masterskills với mục tiêu cung cấp cho các nhà quản lý/ lãnh đạo IT cấp cao là CIO/ CTO/ CSO những kiến thức cốt lõi quan trọng nhất về Quản trị và Lãnh đạo CNTT trong các tổ chức doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty. Thông qua chương trình IT Leadership (CIO) này chúng tôi tin rằng sẽ giúp học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành những nhà lãnh đạo CNTT hỗ trợ đắc lực cho ban điều hành doanh nghiệp.

Mục tiêu đào tạo

1. Hiểu rõ Vai trò, Trách nhiệm, Công việc hàng ngày của một CIO trong các tập đoàn lớn.
2. Hiểu rõ Mô hình quản trị và quy trình điều hành chuẩn mực của Ban giám đốc (BOD) tại các tập đoàn lớn.
3. Biết cách Điều hành và Lãnh đạo một tổ chức IT với quy mô lớn liên quan đến Con người, Quy trình và Công nghệ tại các doanh nghiệp là tập đoàn kinh tế nhà nước, tư nhân và liên doanh cổ phần.
4. Biết cách Xác định và Xây dựng các mục tiêu chiến lược CNTT cốt lõi gắn liền với định hướng chiến lược kinh doanh sẵn có.
5. Biết cách Lập kế hoạch và Quản trị các Dự án IT quy mô lớn, Quản lý đối tác & Nhà cung cấp đảm bảo kết quả dự án hiệu quả cao.
6. Biết cách Xây dựng và quản lý Ngân sách dự phòng và đầu tư cho các dự án IT.
7. Biết cách Xây dựng các kế hoạch kiểm soát và tối ưu chi phí vận hành IT dựa trên các xu hướng công nghệ tương lai.
8. Biết rõ Xu hướng phát triển của tổ chức IT và biết cách Chuyển đổi trung tâm IT trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ IT chuyên nghiệp.
9. Biết cách Triển khai An toàn hệ thống thông tin và Sự tuân thủ các chính sách IT trên toàn hệ thống doanh nghiệp.
10. Biết cách Thiết lập mục tiêu KPI cho tổ chức IT, KPI các nhóm chức năng IT và KPI cho đối tác dịch vụ thuê ngoài nhằm hỗ trợ mục tiêu kinh doanh.

Đối tượng học viên

i. Giám đốc/ Phó giám đốc trung tâm IT (IT Director/ CIO)
ii. Quản lý IT cao cấp (IT Senior Manager)
iii. Trưởng/ Phó phòng IT (IT Manager)
iv. Người phụ trách dự án CNTT (IT Project Manager)
v. Các nhà hoạch định chiến lược CNTT trong doanh nghiệp
vi. Những ai có mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo IT trong tương lai (CIO)

Nội dung chương trình

PHẦN 01: NGUYÊN TẮC LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
Các vai trò lãnh đạo doanh nghiệp
Tổng quan về quản trị doanh nghiệp
Mô hình quản trị tập đoàn
4 Chức năng quản trị doanh nghiệp
Những nguyên tắc quan trọng trong tổ chức doanh nghiệp
Quản trị theo mục tiêu BSC và KPI
Quản trị tổ chức IT gắn liền mục tiêu chiến lược doanh nghiệp

PHẦN 02: CHÍNH TRỊ NỘI BỘ & TẠO ẢNH HƯỞNG
Thiết lập quyền lực & Sự ảnh hưởng
Xây dựng mối quan hệ & Lòng tin lãnh đạo
Tạo nhóm liên minh lãnh đạo
Nguyên tắc lãnh đạo tạo ảnh hưởng cấp trên
Phát triển năng lực lãnh đạo bản thân
Mở rộng vòng tròn lãnh đạo đồng cấp
Tạo động lực và niềm tin cấp dưới

PHẦN 03: XÂY DỰNG & QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC IT
Xác định các mục tiêu trong chiến lược kinh doanh
Xác định mục tiêu chiến lược IT
Tầm nhìn, nhiệm vụ IT và nhu cầu kinh doanh
Đánh giá năng lực IT
Thiết kế kiến trúc doanh nghiệp
Lập các tiêu chuẩn IT
Lộ trình chiến lược IT hỗ trợ chiến lược kinh doanh
Triển khai và quản trị chiến lược IT
Nghiên cứu tình huống chiến lược IT điển hình

PHẦN 04: QUẢN TRỊ NGÂN SÁCH & TÀI CHÍNH
Lập kế hoạch ngân sách IT
Quản lý ngân sách
Quản lý danh sách hồ sơ dự án
Thu hồi vốn đầu tư IT (ROI)
Yếu tố lựa chọn ưu tiên dự án công nghệ
3 Cách để kiểm soát ngân sách IT
Tính phí dich vụ IT (Charge back)

PHẦN 05: QUẢN TRỊ DỰ ÁN IT
Cấu trúc quản lý dự án IT quy mô 1M++ dollars
Các dự án chiến lược IT
Dự án tư vấn & Dự án phát triển
6 Nguyên tắc để quản trị dự án IT thành công
Xây dựng ban chỉ đạo dự án thành công
Quy trình quản lý 1 dự án IT thành công
Các bước lập kế hoạch triển khai dự án IT phức tạp
Cách sắp lịch tích hợp nhiều dự án IT hiệu quả
Kiểm soát rủi ro trong dự án IT

PHẦN 06: LÃNH ĐẠO SỰ THAY ĐỔI
Các quy mô thay đổi công nghệ
Nguyên tắc cơ bản để kiểm soát sự thay đổi công nghệ
Kiểm soát phản ứng của khách hàng nội bộ
Chuẩn bị sẵn sàng để thay đổi
Chiến thuật để quản lý và xoa dịu khi có sự thay đổi
Quy trình 7 bước để thay đổi
Triển khai sự thay đổi

PHẦN 07: QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT
Mô hình dịch vụ IT của các trung tâm thông tin
Cách chuyển đổi Cost Center thành Service Center và Value Center
Quản lý dịch vụ khách hàng Front office
Quản lý các cam kết dịch vụ IT nội bộ/ bên ngoài
Quản lý vận hành Back office
10 Quy trình cốt lõi trong mô hình dịch vụ
Đo lường và cải tiến tính hiệu quả của dịch vụ IT

PHẦN 08: QUẢN TRỊ AN TOÀN THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Ban hành chính sách an toàn thông tin
Tổ chức an toàn thông tin
Quản lý tài sản
Đảm bảo an toàn tài nguyên con người
Đảm bảo an toàn vật lý và môi trường
Quản lý truy cập
Tiếp nhận, phát triển và bảo trì các hệ thống thông tin
Quản lý các sự cố an toàn thông tin

PHẦN 09: QUẢN TRỊ RỦI RO IT & ĐẢM BẢO TUÂN THỦ
Thiết lập quy trình quản trị IT
Quy trình đánh giá rủi ro IT
Ma trận phân tích & Giám sát mức rủi ro IT
Các kế hoạch giám mức rủi ro IT
Kế hoạch đảm bảo hệ thống vận hành liên tục
Quản lý tuân thủ IT
Nguyên tắc tuân thủ IT
Các thủ tục đảm bảo tuân thủ IT

PHẦN 10: LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC IT & OUTSOURCING
Các mô hình tổ chức IT theo xu hướng dịch vụ
Đánh giá & Tái cấu trúc tổ chức IT
Quản lý các nhóm chức năng
Thuê ngoài nhân sự IT
Thiết lập và cải tiến mục tiêu hoạt động cho tổ chức IT
Quan hệ đối tác và quản lý dịch vụ thuê ngoài
Hệ thống báo cáo IT & KPI

(Nội dung chương trình có thể thay đổi cho phù hợp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp)

Tài liệu học

Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

 Phương pháp giảng dạy

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi… Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:
i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii. Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii. Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv. Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

 Thông tin khai giảng

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: Email: info@masterskills.org – ĐT: (028) 22 194 047 – Hotline: 0903 966 729

Thời gian học: 5 ngày/ 10 buổi.

Số lượng học viên: Tối đa 35 hv/ lớp.

Học phí: 1 lớp tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp.

Địa điểm: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. / (Hoặc) Thống nhất giữa viện Masterskills và Doanh nghiệp địa điểm tổ chức khóa học.

Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.

Mẫu chứng nhận

Đội ngũ giảng viên – Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.

Hình ảnh các khóa học mới nhất

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên Đào tạo tại doanh nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0903.966.729
error: