GIÁM ĐỐC DỰ ÁN IT CHUYÊN NGHIỆP
(IT Project Manager)

Decorative-Line-Black-PNG-Pic
Giới thiệu chương trình

Các dự án CNTT thường đi kèm với những thách thức riêng biệt đối với tất cả các thành viên trong nhóm dự án và kể cả người có vai trò là quản lý dự án IT (Project Manager). Hai trong số các thách thức mà người quản lý dự án (PM) thường gặp phải đó là Phương pháp triển khai dự án & Năng lực lãnh đạo của Project Manager.
Quản Lý Dự Án IT Chuyên Nghiệp bao gồm các Kỹ năng quản lý dự án cần thiết để giúp các bạn học viên giảm thiểu các ràng buộc về thời gian, ngân sách, chất lượng và phạm vi. Xác định phạm vi thông qua việc xác định các yêu cầu, đánh giá và quản lý các yêu cầu của các bên liên quan, xác định và quản lý rủi ro, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng trong khi quản lý các yêu cầu thay đổi. Kiểm tra các khía cạnh quan trọng của dự án CNTT, bao gồm nhu cầu giao tiếp của các nhóm ảo, bảo mật và thử nghiệm. Tránh những cạm bẫy phổ biến nhất của dự án CNTT, để mang lại hiệu quả và sự thành công cho các dự án CNTT.

Khóa học “Giám Đốc Dự Án IT Chuyên Nghiệp” tại viện Masterskills là chương trình được thiết kế dành riêng cho những người mong muốn trở thành Chuyên gia quản trị các dự án IT biết cách: Lập hồ sơ mời thầu; lập kế hoạch dự án; Tổ chức đội dự án; Phân tích yêu cầu & chuẩn hóa quy trình; Lựa chọn giải pháp và đơn vị triển khai giải pháp; Giám sát triển khai dự án. Với các loại dự án CNTT như: Dự án hạ tầng công nghệ (Data-center), Dự án xây dựng phần mềm (Software development), Dự án phân tích hoặc tích hợp dữ liệu doanh nghiệp (Data-warehouse), Triển khai dự án phần mềm (ERP), Triển khai quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) ..v.v. Ngoài phương pháp quản trị dự án IT chuyên nghiệp, học viên còn trãi nghiệm toàn diện những kiến thức về kỹ năng lãnh đạo để giúp đảm bảo quản trị dự án IT tại doanh nghiệp thành công.

Mục tiêu đào tạo

1. Cung cấp Kiến thức, Phương pháp, Quy trình quản trị dự án chuyên nghiệp với các bài thực hành cô đọng, chuyên sâu ứng dụng trong việc quản lý các dự án CNTT.
2. Hiểu rõ Vai trò, Trách nhiệm và cách thiết lập quyền lực cần có của một giám đốc dự án IT.
3. Thay đổi Tư duy và Rèn luyện các thói quen tích cực của một giám đốc dự án chuyên ngiệp.
4. Biết cách Viết đề xuất dự án mang tính khả thi thuyết phục các bên liên quan và điều lệ thực hiện dự án.
5. Biết cách Tổ chức, chọn lựa nhân sự, thiết lập mục tiêu các nhóm dự án, các kỹ năng cần thiết để lãnh đạo nhóm thành công.
6. Biết cách Thu thập và tài liệu hóa các yêu cầu của dự án và mô hình hóa quy trình dựa trên thực tế kinh doanh, xây dựng tài liệu RFP chuyên nghiệp.
7. Biết cách Lập hồ sơ mời thầu và tìm kiếm nhà thầu đáp ứng các tiêu chí năng lực tham gia thầu.
8. Biết cách Xây dựng các tiêu chí đánh giá và chọn lựa nhà cung cấp, họp đàm phán hợp đồng và soạn thảo điều khoản hợp đồng.
9. Biết cách Lập các kế hoạch dự án cần thiết (Phạm vi, Tiến độ, Tài nguyên, Chi phí, Mua sắm, Truyền thông, Rủi ro, Bảo mật, Kiểm thử, Đào tạo, Thay đổi,,,) để triển khai dự án IT thành công.
10. Biết cách Triển khai các nhóm dự án, phân công công việc dự án, giám sát tiến độ và đánh giá chất lượng dự án.
11. Biết cách Họp ra quyết định cũng như giải quyết vấn đề trong các trường hợp có sự biến động giữa kết quả dự án so với kế hoạch ban đầu.
12. Biết cách Sử dụng thành thạo các template và công cụ hỗ trợ để quản trị các dự án IT thực tế bất kỳ.

Đối tượng học viên

i. Giám đốc dự án (IT Project Manager).
ii. Trưởng nhóm dự án IT (IT Project Team Leader).
iii. Thành viên đội dự án (IT Project Team Member).
iv. Trưởng phòng IT (IT Manager).
v. Quản trị IT cao cấp (IT Senior Manager).
vi. Giám đốc IT (IT Director/ CIO).
vii. Các chuyên viên tư vấn dự án CNTT: ERP/ CRM/ E-COMMERCE/ ITSM/ ISO 27001,…
viii. Những ai có mục tiêu trở thành giám đốc dự án CNTT chuyên nghiệp.

Nội dung chương trình

PHẦN 01. VAI TRÒ & NĂNG LỰC GIÁM ĐỐC DỰ ÁN IT
Vai trò và trách nhiệm giám đốc dự án IT
Các sức ép trong quản trị dự án
Nhận diện vấn đề và ra quyết định
Các kỹ năng và kinh nghiệm giám đốc dự án IT
Phong cách lãnh đạo để quản lý dự án thành công
Thiết lập nền tảng cho quyền lực của Giám đốc dự án IT
Phát triển quyền hạn cá nhân và sức ảnh hưởng
Kỹ năng giao tiếp cần có của giám đốc dự án

PHẦN 02. LẬP ĐỀ XUẤT KHẢ THI & KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN IT
Xác định tầm nhìn và mục tiêu của dự án IT
Đánh giá tính khả thi của một dự án IT
Các loại dự án CNTT trong doanh nghiệp
Phân loại mức độ dự án IT dựa trên nguyên tắc rủi ro
Những rào cản ảnh hưởng đến thành công của dự án IT
Quy tắc để đảm bảo dự án IT thành công
Tính toán TCO và ROI
Phân tích TOV khi chọn giải pháp công nghệ
Viết đề xuất kế hoạch dự án IT (Project Initiation)
Bảng điều lệ dự án (Project Charter)
Họp công bố và khởi động dự án (Kick-off)
Thực hành

PHẦN 03. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ DỰ ÁN
Cấu trúc nhóm theo mô hình chức năng
Cấu trúc nhóm theo mô hình dự án
Phát triển mục tiêu của nhóm và các cá nhân
Xác định vai trò của các thành viên
Tiêu chuẩn chọn lựa nhân sự cho đội dự án
Ma trận phân công trách nhiệm
Thiết lập quy trình hoạt động nhóm
Phát triển mối quan hệ giữa các thành viên
Cũng cố hình ảnh của nhóm
Ký cam kết của các thành viên trong nhóm
Các loại cuộc họp nhóm
Tìm kiếm sự hỗ trợ bên ngoài nhóm
Chiến thuật tạo động lực nhóm hiệu quả
Thực hành

PHẦN 04. PHÂN TÍCH – QUẢN LÝ YÊU CẦU DỰ ÁN
Lập kế hoạch quản lý yêu cầu
Xác định phạm vi yêu cầu kinh doanh
Bộ câu hỏi thu thập yêu cầu kinh doanh
Phỏng vấn thu thập yêu cầu
Kỹ thuật rà soát tài liệu thủ tục; biểu mẫu; báo cáo làm việc
Rà soát các quy trình nghiệp vụ (Kinh doanh/ Sản xuất/ Tài chính/ Nhân sự/ Kho)
Mô hình hóa quy trình và dữ liệu kinh doanh
Xây dựng RFP
Tiêu chí chọn sản phẩm & Giải pháp
Thực hành

PHẦN 05. QUẢN LÝ ĐỐI TÁC – HỢP ĐỒNG
Kế hoạch mua sắm
Lập hồ sơ mời thầu
Tiêu chí chọn nhà cung cấp
Thương lượng hợp đồng
Soạn thảo điều khoản hợp đồng
Quản lý nhà cung cấp
Họp rà soát kế hoạch nhà cung cấp
Rà soát sản phẩm và công việc của nhà cung cấp
Kiểm soát các thay đổi của nhà cung cấp
Quản lý cấu hình phần mềm nhà cung cấp
Đảm bảo chất lượng phần mềm nhà cung cấp
Họp giải quyết vấn đề với nhà cung cấp
Thực hành

PHẦN 06. LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN IT
Kế hoạch phạm vi dự án
Kế hoạch công việc chi tiết
Kế hoạch nhân lực – Tài nguyên cho dự án
Kế hoạch ngân sách dự án
Kế hoạch mua sắm hàng hoá dịch vụ IT
Kế hoạch truyền thông dự án
Kế hoạch quản lý rủi ro dự án
Kế hoạch bảo mật cho dự án IT
Kế hoạch quản lý sự thay đổi dự án
Kế hoạch quản lý chất lượng dự án
Kế hoạch thử nghiệm cho dự án
Kế hoạch đào tạo & Bàn giao
Thực hành

PHẦN 07. TRIỂN KHAI DỰ ÁN IT HIỆU QUẢ
Tổ Chức Hồ Sơ Quản Lý Dự Án
Xây Dựng Môi Trường Dự Án
Thành Lập Ban Chỉ Đạo Dự Án & Nhóm Dự Án
Phân Bổ Nhân Lực Và Tài Nguyên Dự Án
Phân Công Trách Nhiệm/ Nhiệm Vụ
Ký Cam Kết Giao Việc
Ký Cam Kết Phương Pháp Làm Việc Nhóm
Thực Hiện Mua Sắm – Quản Lý Hợp Đồng
Thiết Lập Quy Trình Kiểm Soát Dự Án (Kiểm soát )
Đánh Giá Hiệu Quả Và Chất Lượng Công Việc
Kiểm Soát Chi Phí Dự Án
Kiểm Soát Sự Thay Đổi Dự Án
Họp Báo Cáo Tiến Độ/ Trạng Thái Dự Án
Họp Rà Soát Với Nhà Cung Cấp
Giải Quyết Xung Đột Cá Nhân Trong Dự Án
Thực hành

PHẦN 08. KIỂM SOÁT & KẾT THÚC DỰ ÁN IT
Kế hoạch giám sát dự án
Thu thập dữ liệu & đánh giá
Kiểm soát lịch tiến độ công việc
Kiểm soát biến động ngân sách
Kiểm soát thay đổi phạm vi dự án
Kiểm soát tài liệu dự án
Chỉnh sửa & lập kế hoạch lại
Báo cáo kết thúc dự án
Các tiêu chí kết thúc
Đánh giá mục tiêu dự án
Xem xét kết quả bàn giao
Hoạt động bào trì
Các bài học kinh nghiệm
Kho lưu trữ tài liệu dự án

(Nội dung chương trình có thể thay đổi cho phù hợp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp)

Tài liệu học

Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

 Phương pháp giảng dạy

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi… Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:
i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii. Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii. Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv. Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

 Thông tin khai giảng

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: Email: info@masterskills.org – ĐT: (028) 22 194 047 – Hotline: 0903 966 729

Thời gian học: 5 ngày/ 10 buổi.

Số lượng học viên: Tối đa 35 hv/ lớp.

Học phí: 1 lớp tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp.

Địa điểm: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. / (Hoặc) Thống nhất giữa viện Masterskills và Doanh nghiệp địa điểm tổ chức khóa học.

Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.

Mẫu chứng nhận

Đội ngũ giảng viên – Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.

Hình ảnh các khóa học mới nhất

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên Đào tạo tại doanh nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0903.966.729
error: