BIỂU MẪU QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP


BỘ TÀI LIỆU SẼ GIÚP GÌ CHO DOANH NGHIỆP

1. Xây dựng một hệ thống vận hành doanh nghiệp bài bản và toàn diện
2. Xác định chiến lược phát triển phù hợp, vừa nhất quán lại vừa linh hoạt nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.
3. Thiết lập bộ máy tổ chức một cách có hệ thống, liên kết chặt chẽ các phòng ban, đội nhóm, thậm chí là từng cá nhân giúp sử dụng nguồn lực hiệu quả tối ưu
4. Điều hành doanh nghiệp trơn tru và dễ dàng hơn, đem lại hiệu quả cao hơn, tự động hóa các hoạt động, tự giác hóa cá nhân trong tập thể để đạt kết quả công việc vượt bậc.
5. Kiểm soát tốt mọi hoạt động trong tổ chức, loại bỏ những nút thắt về hiệu quả, năng suất làm việc của nhân sự.
6. Phát triển toàn diện các kỹ năng để lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp chuyên nghiệp, bài bản.


Bộ biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 600MB

--> Link Download

1. He thong mo ta cong viec
2. He thong BSC
3. He thong KPI
4. ISO cong ty
5. Danh gia cong viec
6. Quan tri hanh chinh
7. He thong noi quy, quy che
8. He thong quan tri nhan su
9. Quan tri tai chinh ke toan
10. Quan tri rui ro
11. Xay dung bang luong
12. Xay dung van hoa doanh nghiep
13. So do va luu do cong ty
14. Xay dung doi ngu ban hang
15. Dao tao noi bo
16. Xay dung lo trinh cong danh cong ty
17. Quan tri tri thuc
18. Quan tri Marketing
19. Tieu chuan 5s trong cty
20. Cac mau so tay nhan vien

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc